Saturday, 11 September 2010

Sri Nanak Parkash - Post 104
Above is an image of Sri Guru Nanak Dev Ji with the food purchased for Mahant Santren and the other holy men in the jungle with his 20 rupees.

Adhyai 14

ਦਹੋਰਾ ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਿੰਧੁ ਕੋ, ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਪਰਨਾਮ ।
ਜਿਸ ਕਰੁਨਾ ਤੇ ਵਡ ਅਘੀ ਪਾਵਹਿਂ ਗਤਿ ਬਿਸਰਾਮ ॥੧॥

Couplet -- Sri Guru Nanak Dev Ji is the ocean of peace and I clasp my hands and bow to him. Through the grace of the Guru the great sinners have all gained liberation. 1.

ਚੌਪਈ ।
ਤਿਹ ਕਰੁਨਾ ਕੀ ਹਮਰੇ ਟੇਕੂ । ਸੁਮਤਿ ਨ ਉਕਤਿ ਨ ਮੁਝ ਉਰ ਏਕੂ ।
ਰੁਚਿ ਊਚੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਕੀਰਾ । ਮਿਲੈ ਨ ਕੌਡੀ ਚਾਹਉਂ ਹੀਰਾ ॥੨॥

Quatrain -- the grace of the Guru is our support. Within me there is not even a small amount of great intellect which I can use to describe one great virtue. The way the mind is very blunt but I have one inclination. I am unable to get a small seashell but I yearn for a precious jewel. 2.

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਤਿ ਦੇ ਮੁਝਹਿ ਬੁਲਾਈਂ । ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਲਿਖੋਂ ਕਥਾ ਸੁਖਦਾਈ ।
ਸ਼ਕਤਿ ਨਹੀਂ ਇਕ ਪਦ ਰਚਨਾਂ ਕੀ । ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਨ ਇਹ ਕਰੁਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ॥੩॥

Through whatever intellect that the Guru calls me with in this way I write this blissful eulogy. Within me I do not have the power to utter one word of the eulogy, this text that I am creating is all through the grace of the guru. 3.

ਚੌਪਈ ।
ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ! ਸੁਨੀਏ ਕਹਿ ਬਾਲਾ । ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ ਰਸਾਲਾ ।
ਕੋਇਕ ਦਿਨ ਪਰਿ ਰਹੇ ਨਿਕੇਤੂ । ਬਿਚਰਹਿਂ ਨਹਿਂ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤੂ ॥੪॥

Bhai Bala Ji is saying;
Quatrain -- Bhai Bala Ji is saying Sri Guru Angad Dev Ji to listen to the beautiful eulogy of Sri Guru Nanak Dev Ji. Some days he remained at home in a dispassionate state, he is the insignia for the Bedi lineage. 4.

ਕਬਹਿ ਕਰਹਿ ਕਾਲੂ ਪਰਤੀਤੂ । ਬਚਨ ਸੁਨਤਿ ਬਿਸਮੈ ਹੁਇ ਚੀਤੂ ।
ਬਹੁਰ ਦੇਇ ਮਾਯਾ ਭਰਮਾਈ । ਰਿਦੈ ਕੁਤਰਕ ਅਨੇਕ ਉਠਾਈ ॥੫॥

Sometimes Baba Kalu Ji has faith in some as listening to his sons praise makes him very surprised. However the illusion known as Maya brings it into a state of confusion this causes is mind to think about many wrong things. 5.

'ਬਚਨ ਕਹਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਲੀ ' । ਧਨ ਖਟਨੇ ਕੀ ਜਾਨਿ ਨ ਚਾਲੀ ।
ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਬਚ ਨਰ ਕਰਹਿਂ ਵਡਾਈ । ਧਨ ਹਾਨੀ ਇਹ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ ' ॥੬॥

His father says "from the words said my son is the house of virtues but he does not know how to earn money. People are listening to the words and praise of the Guru and due to this he is gaining fame and glory but people do not understand that he is actually destroying my wealth." 6.

ਪੁਨ ਰਿਤੁ ਪਰਵਿਰਤੀ ਹੇਮੰਤਾ । ਤਿਹ ਮਹਿਂ ਸੁਨਹੁ ਜੁ ਭਾ ਵਰਤੰਤਾ ।
ਤਾਲਨ ਬਾਰਜ ਬਨੀ ਬਿਨਾਸੀ । ਜਿਉਂ ਕੁਸੰਗ ਨਾਸਹਿ ਜਸੁ ਰਾਸੀ ॥੭॥

The season known as Sardi came to a close, the poet Santokh Singh Ji is saying listen to this. Within the ponds lotus blossoms or began to die due to the cold. They are dying in the same way that a person's fame goes if they are in contact with the bad congregation. 7.

ਨਿਕਟ ਅਗਨਿ ਕੇ ਰਹਹਿਂ ਮਹਾਨਾ । ਜਿਉਂ ਨ੍ਰਿਪ ਸੇਵਹਿਂ ਜੇ ਮਤਿਵਾਨਾ ।
ਮੰਦ ਤੇਜ ਸੂਰਜ ਕਾ ਵਯੋ । ਜ੍ਯੋਂ ਭੂਪਤਿ ਹੁਇ ਆਲਸ ਕਿਯੋ ॥੮॥

My living in the hot seasons brings happiness as if he was serving an intellectual king. The rays of the sun have become weak as if a king becomes lazy. 8.

ਨਰ ਨਾਰਿਨਿ ਕੋ ਸੀਤ ਕੰਪਾਵਤਿ । ਮ੍ਰਿਗ ਬਨਬਾਸੀ ਤਿਨਹਿਂ ਦੁਖਾਵਤਿ ।
ਕਾਹੁੰ ਸਮੇਂ ਨ੍ਰਿਪ ਹੁਇ ਬਿਨ ਜੋਰਾ । ਜਿਉਂ ਦੁਖ ਦੇਹਿਂ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋ ਚੋਰਾ ॥੯॥

The people of the world began to shake due to the cold even the deer living in the jungle feel this pain. It is as if a king loses his power the thieves begin to cause distress for the community. 9.

ਨਿਸ ਦੀਰਘ ਮਹਿਂ ਲੇਤਿ ਨਿਹਾਲੀ । ਸੇਵਹਿਂ ਸੀਤ ਬਿਦਾਰਿ ਸੁਖਾਲੀ ।
ਜਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲੇ ਪਗ ਧੂਰੀ । ਭਵ ਸੰਕਟ ਸਿੱਖ ਕਰਹਹਿਂ ਦੂਰੀ ॥੧੦॥

The nights have become longer and people now use quilts when sleeping. Through this method they gain a peaceful night's rest. It is as if a devotee gains the dust from the feet of the Guru through this method they eradicate the cycle of birth and death. 10.

ਆਤਪ ਖਰੀ ਸੁਹਾਇ ਸਰੀਰਾ । ਜਿਉਂ ਸਤਿਸੰਗ ਤਿਜਨ ਮਤਿ ਧੀਰਾ ।
ਸੀਤਲ ਬਿਹਹੀ ਨੀਰ ਸਮੀਰਾ । ਜੋ ਰੰਕਨ ਕੋ ਕਰਤਿ ਅਧੀਰਾ ॥੧੧॥

The people like the call rays of the Moon in the same way that the intellectual people like the true congregation where they can worship the name of God. Both cold air in cold water causing distress to the poor people. 11.

ਜਿਉਂ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਖਵਾਰਾ । ਜਗ੍ਯਾਸੀ ਕੋ ਕਰਤਿ ਬਿਕਾਰਾ ।
ਅਸ ਹਿੰਮਤ ਰਿਤੁ ਮਹਿਂ ਜਗ ਕੰਤਾ । ਪਰੇ ਰਹਹਿਂ ਸੁਖਦਾਨੀ ਸੰਤਾ ॥੧੨॥

As if a person was without the care of the Guru then the vices cause distress to the devotee. In this season Guru Nanak Dev Ji who is doing the giver of peace remains in a sleepy state. 12.

ਕਿਸ ਸਿਉਂ ਮਿਲਹਿਂ ਨ ਬੋਲਹਿਂ ਬਾਨੀ । ਰਹਹਿਂ ਇਕਾਂਕੀ ਗੁਨ ਗਨ ਖਾਨੀ ।
ਅਸ ਬਿਧਿ ਸੋਂ ਜੁਗ ਮਾਸ ਬਿਤਾਏ । ਫਿਰਨ ਲਗੇ ਪੁਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥੧੩॥

He does not talk to anybody nor does he meets anyone. He remains alone and in this manner he past two months. After this he started to go out. 13.

ਰੁਚਿ ਸੋਂ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਕਰਿਹੀਂ । ਮਾਤ ਬਿਲੋਕ ਹਰਖ ਉਰ ਧਰਿਹੀ ।
ਜਾਨਤਿ ਭਈ ਅਨਾਮੰ ਤਨ ਕੋ । ਦੀਨੋ ਦਾਨ ਦਿਜਨ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ॥੧੪॥

Suddenly Guru Nanak Dev Ji began to eat and drink as normal upon seeing this as a mother became very happy. She realised that his body had overcome its illness. Due to her happiness she gave our large amounts of goods to people as charity. 14.

ਸੁੰਦਰ ਬਸਤ੍ਰ ਨਵੀਨ ਬਨਾਏ । ਸੁਤ ਕੋ ਯੁਤਿ ਦੁਲਾਰ ਪਹਿਰਾਏ ।
ਬਦਨ ਸਦਨ ਛਬਿ ਪੁਨ ਦੇਖੀ । ਵਡਭਾਗਣ ਲਖਿ ਆਪ ਬਿਸ਼ੇਖੀ ॥੧੫॥

She made the new and beautiful clothes which she put on her son. Again and again the mother looks at the beautiful face of Guru Nanak and understood herself to be of great fortune. 15.

ਗ੍ਯਾਤਿਨਿ ਕੀ ਪੰਗਤਿ ਜਗ ਮੂਲਾ । ਬੈਸਹਿਂ, ਭੇ ਕਾਲੂ ਅਨਕੂਲਾ ।
ਲੌਕਿਕ ਰੀਤਿ ਮਿਲਨ ਪੁਨ ਬੋਲਨ । ਕਰਿਹੀਂ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਪੁਰਿ ਮਹਿਂ ਡੋਲਨ ॥੧੬॥

In accordance to his father's wishes Guru Nanak began to sit and associate with family. He began to speak to people and meet them with everybody including all the people in the village. 16.

ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਤਿ ਬੈਸ ਕਿਸ਼ੋਰਾ । ਗਿਰਾ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਮਧਰੀ ਚਿਤ ਚੋਰਾ ।
ਲਲਿਤ ਬਿਲੋਚਨ ਦਲ ਉਤਪਲ ਸੇ । ਤਾਰੇ ਸ਼੍ਯਾਮ ਗੰਡਕੀ ਸਿਲ ਸੇ ॥੧੭॥

The form of the Guru was gaining great glory due to being aged between 11 and 15 years. The words of the Guru are beautiful, sweet and enchanting. The eyes of the Guru are beautiful like a blooming lotus blossom. His eyes and black and beautiful like the Stones of the Gandika River. 17.

ਸੋਰਠਾ ।
ਬਨੀ ਸੁ ਭ੍ਰਿਕੁਟੀ ਬੰਕ, ਜਿਉਂ ਕਮਾਨ ਇਹ ਕਾਮ ਕੀ ।
ਕਿਧੋਂ ਇੰਦੁ ਅਕਲੰਕ, ਸਦਨ ਤਾਸ ਮਹਿਰਾਬ ਸੀ ॥੧੮॥

Sortha -- the brows of the Guru are upturned like the bow of the demi god Kamdev. The Moon is without blemish like the brow of the Guru which is held in the sky. 18.

ਚੌਪਈ ।
ਮੰਦਮੰਦ ਸੁੰਦਰ ਗਤਿ ਚਲਿਹੀ । ਦਯਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਦੇਖਹਿਂ ਦੁਖ ਦਲਿਹੀ ।
ਨਿਜ ਇੱਛਾ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤੂ । ਬਿਚਰਹਿਂ, ਕਿਰਤ ਨ ਕਰਤਿ ਨਿਕੇਤੂ ॥੧੯॥

Quatrain -- very slowly walked the Guru and through his graceful look the pain suffered by others was eradicated. The Guru is the insignia of the Bedi lineage he does as he pleases and does not do any of the house work. 19.

ਐਸੇ ਕਿੰਚਤ ਕਾਲ ਬਿਤਾਯੋ । ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਹਿਤ ਜੋ ਆਯੋ ।
ਇਕ ਬਾਸੁਰ ਕਾਲੂ ਨਿਜ ਸਦਨਾ । ਬੈਸਿ ਬੁਲਾਯੋ ਬਾਰਜ ਬਦਨਾ ॥੨੦॥

In this way the Guru spent some of his time which was a small amount of time in comparison to his lifespan. One day Baba Kalu was sat in his house when he called his son who had a blossom like face. 20.

ਦਰਬ ਕਮਾਵਨ ਸਿਖਵਨ ਹੇਤੂ । ਨਿਕਟ ਬਿਸਾਯੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਕੇਤੂ ।
ਪ੍ਰੀਤ ਚਿੰਤ ਮਹਿਂ ਸਾਨੀ ਬਾਨੀ । ਬੋਲ੍ਯੋ ਰੀਤ ਅਨੀਤਿ ਪਛਾਨੀ ॥੨੧॥

In order to teach him how to earn money Baba Kalu sat his son close to him. With love and care he spoke to his son as he was not earning any money. 21.

'ਸੁਤ ਨਾਨਕ ! ਤੂੰ ਏਕ ਹਮਾਰੇ । ਨਹਿਂ ਦੂਸਰ ਜੋ ਕਾਜ ਸੰਭਾਰੇ ।
ਤੁਮ ਨੈ ਤਜਿ ਦੀਨੋ ਅਸ ਰੀਤੂ । ਜਿਉਂ ਵਿਰਾਗ ਦਿਢ ਹੋਤਿ ਅਤੀਤੂ ॥੨੨॥

"Guru Nanak you are my only son so there is no other who can manage to do the work of bringing money into the house. But you have forgotten how to earn any money as if you have become a dispassionate saint." 22.

ਕਹਹੁ ਗ੍ਰਸਤ ਸਿਉਂ ਕਿਉਂ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਬਿਨ ਕਾਮ ਬਿਤਾਵੈ ।
ਮੁਝ ਜੀਵਤਿ ਜੇ ਲੇਤਿ ਸੰਭਾਰੀ । ਹੌਂ ਜਾਨਤਿ ਸੁਤ ਹ੍ਵੈ ਸੁਖਕਾਰੀ ॥੨੩॥

"Now tell me out as a family man live in this manner? Both day and night pass without you doing any work. If you are to carry out the duties of the house whilst I am alive then I will understand that my son is the granter of peace". 23.

ਤੁਝ ਜਨਮਤਿ ਮਨ ਭਾ ਭਰਵਾਸਾ । ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਹੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸਾ ।
ਦਰਬ ਕਮਾਵਨ ਮੈਂ ਜਸ ਮੇਰੋ । ਜਾਨਹਿ ਸਭਿ ਪੁਰਿ ਮਾਂਹਿ ਘਨੇਰੋ ॥੨੪॥

"When you're born this desire in the increased and that my son by the name of Nanak will be well known in the world. If you are to earn well it would give me great glory and because of that everybody in the village will know me." 24.

ਜਿਮ ਰਾਂਕਾ ਕੋ ਇੰਦ ਨਿਹਾਰੀ । ਦੇਖ ਸਰਾਹਹਿਂ ਸਭਿ ਨਰ ਨਾਰੀ ।
ਰਾਹੁ ਸਰਸ ਤੂੰ ਭਾ ਘਰ ਮਾਂਹੀ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਮੰਦ ਕਰਤਿ ਭਾ ਤਾਂਹੀ ॥੨੫॥

"By looking at the full moon both men and women praise the Moon. When you are born this a manner that people used to praise me however it is like there has been a lunar eclipse and due to this have eclipsed my fame. You have ruined my fame in this manner." 25.

ਏਕ ਨ ਮਤਿ ਮਨ ਬਨਜ ਕਰਨ ਕੀ । ਬਹੁਰ ਨ ਖੱਤ੍ਰੀ ਰੀਤਿ ਬਰਨ ਕੀ ।
ਹਾਰ੍ਯੋ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿਨ ਮਤਿ ਦੇਤੂ । ਕਬਹਿ ਕਮਾਇ ਨ ਲ੍ਯਾਇ ਨਿਕੇਤੂ ॥੨੬॥

"You have no desire to do this and you do not wish to follow any of the aspects from our social caste. I have tried many ways to teach you that have now grown tired. You have never owned any money for the household." 26.

ਜਨਕ ਬਚਨ ਤੂਸ਼ਨਿ ਕਰਿ ਸੁਨੀਆ । ਜਿਉਂ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਵਡ ਮੁਨੀਆ ।
ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਰਾ ਕਠੋਰਾ । ਤੂਸ਼ਨਿ ਭਾ, ਜਿਸ ਰੋਸ ਨ ਥੋਰਾ ॥੨੭॥

Guru Nanak Dev Ji quietly listened to his father and remain silent like a meditating holy man. Baba Kalu Ji continued to say harsh words to his son however he just remained silent and did not get angry. 27.

ਘਟਿਕਾ ਯੁਗਲ ਬਿਤੀਤੀ ਜਬਹੀ । ਤਪਤ ਰਿਦਾ ਸੀਤਲ ਭਾ ਤਬ ਹੀ ।
ਬਹੁਰੋ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਅਮੋਲਾ । ਜਨੁ ਕਾਲੂ ਸੁਖ ਕੁਲਫਹਿ ਖੋਲਾ ॥੨੮॥

Went to Gharis had passed and the Guru remained silent at that point the heated heart of his father had cooled. Then Guru Nanak Dev Ji said some priceless words which opened the lock to the blissful room within Baba Kalu Ji. 28.

'ਬਖਸ਼ ਖਤਾ ਪਿਤ ! ਪਾਛਲ ਕੇਰੀ । ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਰੋਂ ਕਾਰਜ ਫੇਰੀ ।
ਜਿਉਂ ਰਾਵਰ ਕੀ ਹੋਇ ਰਜਾਈ । ਤਿਉਂ ਮੈਂ ਕਰਿਹੋਂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ॥੨੯॥

Guru Nanak Dev Ji said "my father my initial fault please forgive me for it. From now on I will not ruin any of your homely duties. Whatever is your wish will do so with love and devotion." 29.

ਉਚਿਤ ਕਰਨ ਕੇ ਮੋ ਕੋ ਜੋਊ । ਅਬ ਕਹੀਏ ਕਰਿਹੋਂ ਮੈਂ ਸੋਊ ' ।
ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਮਧੁਰ ਨੰਮ੍ਰੀ ਸੁਨਿ ਬਾਨੀ । ਭੀ ਕਾਲੂ ਕੇ ਮਨ ਸੁਖਦਾਨੀ ॥੩੦॥

"Whatever is my duty I will do so." The words of Guru Nanak were sweet soft and humble. By hearing these Baba Kalu’s heart and mind cooled. 30.

ਜਾਨਿ ਆਪਨੇ ਸੁਤ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਧਨ ਖਾਟਨ ਕੀ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ।
'ਸੁਨ ਸੁਤ ਪੂਰਬ ਭਾ ਕ੍ਰਿਖਿ ਕਾਰੀ । ਪਸੁ ਚਰਾਇ ਸੋ ਦੀਨਿ ਉਜਾਰੀ ॥੩੧॥

You realise that his son was now under his will and due to this started speaking about earning wealth. "Listen son you initially been farming you were told to look after the cattle by doing this you ruined the fields". 31.

ਮੁਝ ਮਨ ਮੈਂ, ਥੀ ਐਸ ਵਿਚਾਰਾ । ਦਿਉਂ ਬਸਾਇ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਰਾਰਾ ।
ਸੋ ਤੋ ਰਹੇ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰੇ । ਪੰਗ ਤਕਹਿ ਜਿਉਂ ਗਿਹ ਸਿਰ ਹੇਰੇ ॥੩੨॥

"In my mind I had one desire that if you were to make money from farming I would have bought you a separate village of your own. However the those thoughts are now diminished as if a person desired to see the peak of the mountain but has settled just a glimpse of the mountain from distance." 32.

ਮੁਝ ਤੇ ਬੀਸ ਕਾਰਖਿਕ ਲੀਜੈ । ਆਨ ਸਥਾਨ ਪਯਾਨੋ ਕੀਜੈ ।
ਹੇਰਿ ਲਾਭਦਾ ਵਸਤੁ ਵਿਚਾਰੀ । ਬਨਜਹੁ ਨਿਜ ਮਤਿ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ॥੩੩॥

"Now son take this 20 rupees from me and go to another city find a valuable object and purchase it if you believe it to be of value." 33.

ਅਬ ਕੇ ਜੇ ਆਨਹੁ ਸ਼ੁਭ ਸੌਦਾ । ਪੁਨ ਬਹੁ ਧਨ ਦਿਉਂ ਉਰ ਭਰਿ ਮੋਦਾ ।
ਨਿਜ ਪੂੰਜੀ ਤੁਮ ਰਖਹੁ ਨਿਰਾਲੀ । ਕਰਹੁ ਬਨਜ ਇਹ ਰੀਤਿ ਸੁਖਾਲੀ ॥੩੪॥

"If you are to purchase a good bargain and we are later to sell it for a profit I will be very pleased with you and will share the proceeds of the profit with you. If you are to start this business venture then I will allow you to keep your profits separate from mine. This is an easy way of doing business." 34.

ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਰਬ ਬਧਾਵਹੁ ਭਾਰੀ । ਬਹੁਰ ਸਪੂਤ ਕਹਹਿਂ ਨਰ ਨਾਰੀ ।
ਬਾਲਾ ਲੇਹੁ ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਾ । ਸੁਤ ! ਜਾਵਹੁ ਅਬ ਸਹਿਤ ਉਮੰਗਾ ' ॥੩੫॥

"In this way increase your wealth than the female folk from the village will say that the son of Baba Kalu is very great. Take with you Bhai Bala and go with great ambition." 35.

ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ! ਦੁਖ ਕਦਨੰ । ਦਾਸ ਪਠਾਯੋ ਤਬ ਮੁਝ ਸਦਨੰ ।
ਗਯੋ ਸੰਗ ਮੈਂ, ਤਿਹ ਅਸਥਾਨੰ । ਜਹਿਂ ਕਾਲੂ ਨਾਨਕ ਗਤਿਦਾਨੰ ॥੩੬॥

Bhai Bala Ji said, "O eradicator of pain Guru Angad Dev Ji listen to this, Baba Kalu Ji sent one of his servants to my house and I went along with him to where Baba Kalu and the Guru Nanak Dev Ji were sitting." 36.

ਮੁਝ ਕੋ ਸਾਦਰ ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਯੰ । ਹਿਤ ਭੇਜਨ ਕੇ ਬਚਨ ਅਲਾਯੰ ।
'ਸੁਨਿ ਬਾਲੇ ! ਤੂੰ ਹੈਂ ਮਤਿਵਾਨੰ । ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਪਯਾਨੰ ॥੩੭॥

With great respect they sat me down and in order to send me with Guru Nanak Dev Ji he said the following, "Bala you are one who understands and have a superior intellect so go with my son Nanak." 37.

ਹੋਇ ਲਾਭਦਾ ਸੌਦਾ ਜੋਊ । ਲੇਹੁ ਸੰਭਾਰ ਆਨਿਯੇ ਸੋਊ ' ।
ਅਸ ਕਹਿ ਬੀਸ ਰਜਤਪਣ ਦੀਨੇ । ਭਲਿ ਬਿਧਿ ਸੋਂ, ਮੁਝ ਸੌਂਪਨ ਕੀਨੇ ॥੩੮॥

"In whichever item you believe to be a bargain and great care bring it back home". After saying this Baba Kalu Ji gave 20 rupees. He gave the money to me and told me to take care of it. 38.

ਭਾ ਤਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਨਿਦੇਸਾ । ਚਲੇ ਮੁਕੰਦ ਜਿ ਕਟਤਿ ਕਲੇਸ਼ਾ ।
ਚਾਰੁ ਪਟੰਬਰ ਕੀ ਇਕਲਾਈ । ਸੋ ਲੀਨੀ ਮੈਂ ਕੰਧ ਉਚਾਈ ॥੩੯॥

After seeking permission from Baba Kalu Ji I got ready to go with Guru Nanak Dev Ji who is to dispel the pain of the world. I took with me a large cloth which I draped over my shoulder. 39.

ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਤੇ ਕੇਤਿਕ ਦੂਰੀ । ਕਾਲੂ ਦੇ ਤਹਿਂ ਸਿਖਵਨ ਭੂਰੀ ।
ਬਹੁਰ ਹਟ੍ਯੋ ਕਰਿ ਮੋਹ ਘਨੇਰਾ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਾਛਲ ਦਿਸਿ ਹੇਰਾ ॥੪੦॥

We walked some distance from the village and during this time I was taught some great teaching by Baba Kalu Ji. At this point he returned back to the village but even on his way back he kept on looking around to see his son. 40.

ਮੰਦ ਮੰਦ ਪਗ ਧਰਿ ਗੁਨ ਮੰਦਰ । ਚਲਤਿ ਪੰਥ ਭਾਖਤਿ ਬਚ ਸੁੰਦਰ ।
ਭਗਤਿ ਵਿਰਾਗ ਗ੍ਯਾਨ ਗੁਨ ਸਾਨੀ । ਮੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਕਹਿਤਿ ਕਹਾਨੀ ॥੪੧॥

The house of virtues Guru Nanak Dev Ji walked slowly and whilst on Route was uttering some beautiful words. The sermon was full of details to do with meditation, dispassionate and knowledge which were being provided to me. 41.

ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਮਾਰਗ ਮਹਿਂ ਜੇਤੇ । ਸਹਜਿ ਸਹਜਿ ਉਲਂਘੇ ਸਭਿ ਤੇਤੇ ।
ਚਲਤਿ ਚਲਤਿ ਆਯੋ ਇਕ ਕਾਨਨ । ਤਾਂਹਿ ਬਿਲੋਕਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲਾਨਨ ॥੪੨॥

All the small villages and the large ones were passed through during the walk. Whilst walking the pair came to a jungle and at this point Guru Nanak Dev Ji started to look in this direction. 42.

ਸੁੰਦਰ ਆਸ਼੍ਰਮ ਏਕ ਨਿਹਾਰੀ । ਜਹਿਂ ਤਪੀਸ਼ ਤਪ ਤਾਪਹਿਂ ਭਾਰੀ ।
ਕਿਹਿ ਆਸਨ ਕਿਯ ਊਰਧ ਬਾਹੂ । ਬਿਟਪਨ ਲਟਕਤਿ ਕੋ ਉਲਟਾਹੂ ॥੪੩॥

He saw a very beautiful ashram where there were a large number of people meditating on the name of God. Some people were meditating with their arms in the air and some people were hanging from trees while meditating. 43.

ਏਕ ਚਰਨ ਪਰ ਕੋ ਇਕ ਠਾਂਢੇ । ਸੁਖ ਪਰਲੋਕ ਜਿਨਹਿਂ ਰਚਿ ਬਾਢੇ ।
ਕਾਹੁੰ ਸਿਧਾਸਨ, ਕੋ ਪਦਮਾਸਨ । ਬਾਰਿਪਨ ਕੋ ਰਹਤਿ ਬਿਨਾਸਨ ॥੪੪॥

Some people were standing on just one leg whilst meditating; all of these people had gained bliss from mentally reaching the next world. Some people were sitting in a Sidh position and others were sitting in a Padam position. Some of them were drinking water and remain without food. 44.

ਸ੍ਵੇਤ ਰੰਗ ਲਾਗੀ ਭਸਮੰਗਾ । ਜਟ ਸੀਸ ਜਿਨ ਧੂਸਰ ਰੰਗਾ ।
ਕਿਨ ਬਲਕਲ ਲਿਯ, ਕੋ ਅੰਗ ਨੰਗਾ । ਅਗਨਿ ਉਸ਼ਨ ਸੋਂ ਕੋਇ ਉਮੰਗਾ ॥੪੫॥

All of their limbs are white in colour due to being smeared with Ashes along with their long matted hair. Some of them are naked whilst others are covered by leaves.
Some of the people are sat close to a fire enjoying its warmth. 45.

ਕੋ ਬੈਠਹਿ ਜਲ ਕੰਠ ਪ੍ਰਮਾਨਾ । ਸਿਮਰ ਇਕਾਕੀ ਕੋ ਭਗਵਾਨਾ ।
ਕੋ ਠਾਂਢੋ ਦਿਨ ਰੈਨ ਬਿਤਾਵੈ । ਕੋ ਮੋਨੀ ਨਹਿਂ ਬਚਨ ਅਲਾਵੈ ॥੪੬॥

Some of them are sat in water up to their neck whilst others are sitting alone meditating on the name of God. Some people have stood in a stationary position whilst others do not talk to anyone. 46.

ਕੋ ਨਿਜ ਬ੍ਰਿੱਤ ਨਿਰੋਧਨ ਕਰਿਹੀ । ਸੁਖ ਜੁ ਸੁਰਗ ਤ੍ਰਿਨ ਸਮ ਪਰਿਹਰਿਹੀ ।
ਕੋ ਮਿਲ ਕਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਰਸਾਲਾ । ਪਢਹਿ ਸੁਨਹਿ ਧਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸਾਲਾ ॥੪੭॥

Others are suppressing their minds thoughts and they have given up all worldly pleasures. Some of the holy man are discussing the unity of God with great love. 47.

ਸਭਿ ਕੋ ਇਕ ਮਹੰਤ, ਸੋ ਕੈਸਾ ? । ਮਹਨੁਂ ਸ਼ਰੀਰ ਧਾਰਿ ਤਪ ਬੈਸਾ ।
ਤਰੁਤ੍ਵਕ ਕੀ ਕਟਿ ਕੀਨਿ ਕੁਪੀਨਾ । ਮ੍ਰਿਗਛਾਲਾ ਪਰ ਆਸਨ ਕੀਨਾ ॥੪੮॥

There was one Mahant and what was he like? He was sat there doing his austerities whilst his genital region was covered using the materials from a tree. He was sat on a deerskin. 48.

ਭਾਰੀ ਜਟਾਮੁਕਟ ਜਿਹ ਸੀਸਾ । ਬੈਠ੍ਯੋ ਰਿਦੈ ਭਜਤਿ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ।
ਤਿਨਹਿਂ ਬਿਲੋਕ ਠਾਂਢਿ ਹੁਇ ਰਹੇ । ਮੁਝ ਸੋਂ ਅਸ ਬਚ ਕੋਮਲ ਕਹੇ ॥੪੯॥

He had long matted hair which was tied as if it was a crown and he was meditating on the name of God. The Guru was watching him whilst stood stationary, seeing this he said the following. 49.

'ਬਨਜ ਭਲੋ ਹਮ ਇਹ ਠਾਂ ਪਾਯੋ । ਯਾ ਕੋ ਤਜਿਨੋ ਮਨ ਨਹਿਂ ਭਾਯੋ ।
ਪਾਇ ਅਮੋਲ ਜੁ ਮਗ ਮਹਿ ਹੀਰਾ । ਫਟਕ ਨ ਬਨਜਹਿਂ ਜੇ ਮਤਿ ਧੀਰਾ ॥੫੦॥

"Bala we have been searching but now I have found the true acquisition. To not serve these holy men I do not deem correct. It is as if a person is walking and en route finds a fake jewel than an intellectual person will always test to see if there is
genuine." 50.

ਖੋਜਤਿ ਮੁਧ ਪਯੂਖ ਕਰ ਆਈ । ਜੋ ਜਨਾਹਿਂ ਨਿਜ ਭਾਗ ਭਲਾਈ ।
ਬਹੁਰ ਪਿਤਾ ਕੀ ਆਗ੍ਯਾ ਜੋਊ । ਭਲੋ ਬਨਜ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸੋਊ ॥੫੧॥

"If an individual is searching for honey and comes across the Ambrosio nectar than they consider themselves to be fortunate. This is what my father told me to do that one should find a true bargain will acquisition." 51.

ਯਾਂ ਤੇ ਬਨਜ ਲਾਭਦਾ ਔਰ ਨ । ਫਿਰ ਦੇਖਹੁ ਜੇ ਸਭਿ ਹੀ ਠੌਰਨ ।
ਏਹ ਰਜਤਪਨ ਇਨਹਿ ਚਢਾਵਹਿਂ । ਅਸਨ ਬਸਨ ਤੇ ਲੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿਂ ' ॥੫੨॥

"I can not find a better bargain than this and even if we are to walk everywhere we will not find one. We should give this 20 rupees to these holy man so that they can purchase clothing and food." 52.

ਅਸ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਚ ਬੇਦੀ ਬਰ ਕੇ । ਮੈਂ ਬੋਲ੍ਯੋ ਕਾਲੂ ਦਿਸ਼ ਡਰਿ ਕੇ ।
'ਬਨਕਨ ਜਿਉਂ ਬਨਜਨ ਧਨ ਹੇਤੂ । ਤੁਮ ਕੋ ਭੇਜ੍ਯੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਕੇਤੂ ! ॥੫੩॥

After listening to the words of Guru Nanak I spoke out of fear of Baba Kalu Ji, "Nanak we have been sent as traders to earn a profit." 53.

ਪੁਨ, ਤੁਮ ਜਨਕਹਿ ਕਠਿਨ ਸੁਭਾਊ । ਗੁਨਹੁ ਆਪ, ਮੁਝ ਦੋਸ਼ੁ ਨ ਕਾਊ ।
ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਕਰਿ ਲੇਹੁ ਨਿਬੇਰੋ । ਮੈਂ, ਹੋ ਦਾਸ ਨ ਕਰਹਿ ਸੁ ਝੇਰੋ ' ॥੫੪॥

"Your father is somebody who gets angry very quickly so think about this very carefully as I do not want to get in trouble. He is your father and you are his son and this is an issue between the pair of you. I your servant and I will not argue with you." 54.

ਜਿਉਂ ਮਨ ਆਇ ਕਰਹੁ ਤਿਉਂ ਕਾਰਾ । ਹੌਂ ਤੌਂ ਨਿਤ ਰਾਵਰਿ ਅਨੁਸਾਰਾ ।
ਖੇਲਤਿ ਜਬੈ ਬਾਲਕਨਿ ਮਾਂਹੀ । ਤਬ ਹੀ ਸੰਗ ਤਜ੍ਯੋ ਮੈਂ ਨਾਂਹੀ ॥੫੫॥

"Whatever you to believe to be correct I urge you to go ahead and do that. I am your servant and will do as you request. When we were little we used to play together and even then I did not abandon you." 55.

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੁਝ ਕੋ ਦੇਤਿ ਰਜਾਈ । ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਰਉਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ ।
ਕਰਨੋਚਿਤ, ਕਰੀਏ ਗੁਨ ਉਰ ਮੈਂ ' । ਅਸ ਕਹਿ ਮੈਂ ਦੀਨੋ ਧਨ ਕਰ ਮੈਂ ॥੫੬॥

"Whatever you commanded me to do I followed and did so with happiness. Whatever you believe to be correct you do!" After saying this I handed the money over to Guru Nanak Dev Ji. 56.

ਕਰ ਮਹਿਂ ਲੇਯ ਕਾਰਖਿਕ ਤਬ ਹੀ । ਗਏ ਮਹੰਤ ਸੰਤ ਜਹਿਂ ਸਭਿ ਹੀ ।
ਕਰ ਬੰਦਨ ਤਿਨ ਕੇ ਢਿਗ ਬੈਸੇ । ਕੁੰਭਜ ਨਿਕਟ ਰਘੂਤਮ ਜੈਸੇ ॥੫੭॥

The Guru took the money into his hands and went and sat with the Mahant known as Santren in the ashram. We were folded our hands and bowed to him after which we sat down. The poet Santokh Singh Ji says it is similar to when Sri Ram Chandar paid his respects to Agsat Muni. 57.

ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਮਧੁਰ ਕਰੁਨਾ ਸੰਗ ਸਾਨੀ । ਬੋਲੇ ਪਰਮ ਮਨੋਹਰ ਬਾਨੀ ।
'ਨਗਨ ਅੰਗ ਦਿਨ ਰੈਨ ਬਿਤਾਵਤਿ । ਪਹਿਰਤਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹਾਥ ਨ ਆਵਤਿ ? ॥੫੮॥

Guru Nanak Dev Ji said with his sweet and graceful voice, "O great being day and night you meditate whilst naked do you not wear clothes or do you not have any?" 58.

ਇਸ ਰਿਤੁ ਮਹਿਂ, ਤਨ ਸੀਤ ਸੰਤਾਵਤਿ । ਬਹੁਰੋ ਬਰਖਾ ਉਸਨ ਤਪਾਵਤਿ ।
ਅਚਵਹੁ ਅਸਨ, ਕਿ ਰਹਹੁ ਅਨਸਨਾ ? । ਦੇਤਿ ਖੇਦ ਤਨ ਜਿਉਂ ਬਿਨ ਬਸਨਾ ॥੫੯॥

"The season is now harsh which affects the body in the rain you feel cold and in the heat you feel hot. Do you eat food would you live without it like you do with the clothing?" 59.

ਪ੍ਰਭਾਵਾਨ ਸੁੰਦਰ ਸਰਬੰਗਾ । ਭਸਮ ਸੰਗ ਸੋਂ ਕੀਨਿ ਕੁਰੰਗਾ ।
ਸੰਤ ਰੂਪ ਮਤਿ ਭਲੋ ਉਤੰਗਾ । ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ ਸੰਗ ਉਮੰਗਾ ' ॥੬੦॥

"You have great limbs which you have covered with Ashes. You seem to be a great
saint and a demeanour shows you to be great. Please answer these questions for me." 60.

ਰਿਖੀਕੇਸ਼ ਸੁਨਿ ਬੋਲ੍ਯੋ ਬਾਨੀ । ਮੁਕਤਿ ਜੁ ਮਾਰਗ ਤਾ ਰਸ ਸਾਨੀ ।
'ਸਾਧ ਬੇਖ ਜਿਨ ਧਰ੍ਯੋ ਸਰੀਰਾ । ਤਾਂ ਕੋ ਚਹੀਅਤਿ ਸੰਜਮ ਚੀਰਾ ॥੬੧॥

Hearing this, the leader of the holy man said the following, "the guise of a saint and I have adopted within this these are the type of clothes that we were." 61.

ਬਹੁਰ ਸੁਨਹੁ ਭੋਜਨ ਕੀ ਰੀਤੀ । ਜੇ ਹਮ ਜਾਚਹਿਂ ਹੋਤਿ ਅਨੀਤੀ ।
ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਵਾ । ਤਾਂਪਰ ਬੈਸ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ ॥੬੨॥

“ Next you asked about our food, if we are to go begging food this looks very bad as it shows we are still yearning for food. We are sat on the throne of content and eat what is given and on this throne we are happy." 62.

ਪਰਾਲਬਧ ਸੋਂ ਦਾਸ ਹਮਾਰੀ । ਸੇਵਾ ਕਰਹਿਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ।
ਸੁਭਟ ਸੰਗ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਤਪ ਤਾਪਨ । ਮੋਹ ਨ੍ਰਿਪਤ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਨਾ ਖਾਪਨ ' ॥੬੩॥

"We gain according to our previous karma and this is what is serving yesterday. Through our austerities we have gained a large army i.e. content, knowledge, piety, mercy, etc. In this way we defeat the arming of attachment." 63.

ਸਤਿ ਕੋ ਛਤਰ ਸੀਸ ਪਰ ਝੂਲੰ । ਜਾਸ ਬਿਲੋਕ ਦਬਤਿ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲੰ ।
ਅਬਚਲ ਜਬ ਕੋ ਅਸ ਸੁਖ ਪਾਯੰ । ਅਨਤ ਨ ਤਬ ਕੋ ਮਨ ਬਿਰਮਾਯੰ ' ॥੬੪॥

"Then the canopy of truth is above us, and by seeing this canopy and our glory our enemies are defeated. Since we have started to gain this bliss our mind is not yet enchanted by anything else." 64.

ਸੰਤ ਉਕਤਿ ਕੀ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਜੁਗਤੰ । ਹਰਖਤਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚ ਨੁਕਤੰ ।
'ਰਾਵਰਿ ਨਾਮ ਸੁਨਨ ਅਭਿਲਾਖਾ । ਤੁਮ ਹੋ ਧੰਨ ਧਰਮ ਦਿਢਰਾਖਾ ॥੬੫॥

Sri Guru Nanak Dev Ji heard the words of the Mahant and was very pleased. After hearing this he said, "I desire to know your name as your blessed and have stood firm on your religion." 65.

ਕਿਯ ਆਸਾ ਇਕ ਏਕੰਕਾਰੰ । ਪਰਬ੍ਰਿਤਿ ਤਜਿ, ਨਿਰਬ੍ਰਿਤਿ ਪਗ ਧਾਰੰ ।
ਸੁਮਤਿ ਅਗਾਤੀ ਸੰਤ ਸੁਚਾਲੀ । ਸ਼ਾਂਤਿ ਲਤਾ ਭਲਿ ਬਿਧਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੀ ' ॥੬੬॥

"You have given up everything and have taken shelter of the one God. You have given up the world and have adopted the ways of the saints. You have a great intellect and have adopted a great way you are a great saint. You are propagated the plant of peace." 66.

ਪੁਨ ਭਾਖਤਿ ਮਹੰਤ ਸ਼ੁਭ ਬਾਨੀ । 'ਭੋ ਧੀਮਤਿ ਤੁਮ ਹੋ ਗੁਨ ਖਾਨੀ ! ।
ਬੈਸ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਖੈ ਅਪਮਾਨੀ । ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਪਰ ਸੁਮਤਿ ਲੁਭਾਨੀ ॥੬੭॥

Then the Mahant said, "oh intellectual male you are the treasure house of all virtues in such a short page you have already discarded the bad deeds. You already desire to be one of the true congregation." 67.

ਸੰਤਰੇਨ ਹੈ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਬਚ ਸੋਂ ਧਰ੍ਯੋ ਸੁਧਾਰਾ ।
ਦੀਨ ਗਰੀਬੀ ਕੋ ਸਿਰੁਪਾਉ । ਸੁਜਸ ਜਾਸੁ ਬਹੁ ਵਧਤਿ ਪ੍ਰਭਾਊ ' ॥੬੮॥

"My name is Santren and my spiritual master chose this name for me. My spiritual master gave me a turban of humility as respect to which my fame and meditation has increased." 68.

ਰਿਦੇ ਪ੍ਰਸੀਦੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਨਾਮੂ । ਜਿਉਂ ਕਵਿ ਉਕਤਿ ਸੁਨਤਿ ਮਤਿਧਾਮੂ ।
ਮੁਝ ਸੋਂ ਕਹਿਨ ਲਗੇ ਤਿਹ ਕਾਲਾ । 'ਤਜ੍ਯੋ ਨ ਜਾਇ ਬਨਜ ਇਹ, ਬਾਲਾ ! ' ॥੬੯॥

Hearing the name of the saint Sri Guru Nanak Dev Ji was very pleased as if he had heard an intellectual reciting poetry. At that point Sri Guru Nanak Dev Ji said to me, "Bala Ji, I cannot do this acquisition." 69.

ਕਰ ਤੇ ਧਨ ਧਰਿ ਅੱਗ੍ਰ ਮਹੰਤਾ । 'ਅਸਨ ਕਰਾਵਹੁ' ਕਹਿਂ ਜਗਕੰਤਾ ।
'ਹਮ ਨੈ ਤੁਮਰੀ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਜਾਨੀ । ਕਰਤਿ ਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਗੁਨਹਾਨੀ ॥੭੦॥

Sri Guru Nanak Dev Ji then with his hands placed the money in front of the Mahant and said, "we should feed all of these holy men food. I have understood their ways that they do not beg for anything as they do not see it as acceptable." 70.

ਬਿਨ ਜਾਚੇ ਸਾਦਰ ਜੋ ਦੇਈ । ਤਾਂ ਕੋ ਰੁਚਿ ਸੋਂ ਅਚਨ ਕਰੇਈ ।
ਅਬਹਿ ਪਠਾਏ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਾ । ਲੇ ਕਰਿ ਸੁਖ ਸੋਂ ਕਰਹੁ ਅਹਾਰਾ ' ॥੭੧॥

"If someone is to give you something without asking for it then you are to eat it with love and devotion. Now God has sent this food for, you so eat it happily." 71.

ਕਹਿ ਮਹੰਤ 'ਲਘੁ ਬੈਸ ਕੁਲੀਨੰ । ਤਵ ਬਿਵਹਾਰੰ ਜਨਕ ਅਧੀਨੰ ।
ਪਠ੍ਯੋ ਕਾਜ ਕਿਹ ਤੋਹਿ ਵਿਚਾਰੀ । ਜਾਹੁ ਛੂਛ ਤੌ ਦੇਹਿ ਨਿਕਾਰੀ ' ॥੭੨॥

The Mahant said, "you're of a young age but your mannerisms seem exceptional. It seems that you are doing what your father has told you to do. Your father has actually sent you to do something with this money and if you want to go home with nothing then your father will be very angry with you and will kick you out the house." 72.

'ਸੁਨਹੁ ਸੰਤ ! ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨਿਦੇਸਾ । ਸੋ ਕੀਨੋ ਜਿਸ ਲਾਭ ਵਿਸ਼ੇਸਾ ।
ਮੁਝ ਸੋਂ ਕਹ੍ਯੋ ਬਨਜ ਸੋ ਕਰੀਏ । ਯਾਂ ਤੇ ਅਨਤ ਨ ਭਲੋ ਬਿਚਰੀਏ ' ॥੭੩॥

Sri Guru Nanak Dev Ji replied, "O holy man at my father's permission I am doing what he requested and investing in something not find the value. My father told me to do something that will be of benefit." 73.

ਬਾਨੀ ਸੁਨੀ ਸੁ ਧੀਰ ਮਹੰਤਾ । ਕਹ੍ਯੋ 'ਜਿ ਤਵ ਉਰ ਇਹ ਦਿਢ ਮੰਤਾ ।
ਲੇ ਜਾਵਹੁ ਧਨ ਨਿਜ ਕਿਹ ਨਗਰੀ । ਭੋਜਨ ਸੌਜ ਆਨਿ ਦਿਹੁ ਸਗਰੀ ' ॥੭੪॥

The Mahant listened to the soothing words of Sri Guru Nanak Dev Ji and said, "if this is your final decision then take this money to a city and buy some food for us and bring back." 74.

ਸੁਨੇ ਸ਼੍ਰਵਨ ਸੰਤਨ ਕੇ ਬੈਨਾ । ਨਗਰ ਦਿਸ਼ਾ ਗਮਨੇ ਗੁਨ ਐਨਾ ।
ਲੇ ਬਿਪਨੀ ਤੇ ਚੂਨ ਮਹੀਨਾ । ਤਿਹ ਹਿਤ ਪੰਚ ਰਜਤਪਨ ਦੀਨਾ ॥੭੫॥

When Sri Guru Nanak Dev Ji had the words of the Mahant he started to walk towards the city. From here he acquired some flour for the price of five rupees. 75.

ਸੂਖਮ ਚਾਵਰ ਚਾਰੁ ਲੰਮੇਰੇ । ਤਿਹ ਸਮ ਲੇ ਕਰਿ ਭਾਰ ਬੰਧੇਰੇ ।
ਲੀਨ ਤੀਨ ਕੋ ਘਿੱਤ ਨਵੀਨਾ । ਸਿਤਾ ਸ੍ਵੇਤ ਤਾਂਕੇ ਸਮ ਲੀਨਾ ॥੭੬॥

He also purchased some fine long rice for another five rupees. For another three rupees he purchased some clarified butter. For another three rupees he purchased some white sugar. 76.

ਦੁਗਧ ਹੇਤ ਖਰਚੇ ਪੁਨ ਤੀਨੋ । ਬਾਕੀ ਭਾਰਬਾਹ ਕੋ ਦੀਨੋ ।
ਸਭਿਹਿ ਸੌਜ ਪੁਰਿ ਤੇ ਉਚਵਾਈ । ਸੰਤਨ ਢਿਗ ਗਮਨੇ ਜਗਰਾਈ ॥੭੭॥

With another three rupees he purchased some milk and then gave the rest of the money to a man with a cart. Then the king of the world Sri Guru Nanak Dev Ji took all of this to the holy men in the jungle. 77.

ਸਭਿ ਸੰਭਾਰ ਮਹੰਤ ਅਗਾਰੀ । ਧਰਿ ਬੈਸੇ ਸੇਵਕ ਸੁਖਕਾਰੀ ।
'ਦੀਜੈ ਆਇਸੁ ਹੋਇ ਰਸੋਈ । ਅਚਹਿਂ ਸੰਤ ਰੁਚਿ ਕਰਹਿਂ ਜਿਤੋਈ ' ॥੭੮॥

Taking care of everything he placed it all in front of the Mahant. Sri Guru Nanak Dev Ji is the carer of all of his devotees. Sri Guru Nanak Dev Ji then said, "please let us prepare the kitchen so that your saints can eat as much as their desire." 78.

ਸੋਰਠਾ ।
ਸੁਨਿ ਮਹੰਤ ਮਤਿਵੰਤਿ, ਕਹੀ ਗਿਰਾ ਜਗਕੰਤ ਸੋਂ ।
'ਕਰਿ ਅਚਵਹਿਂਗੇ ਸੰਤ, ਤੁਮ ਗਮਨਹੁ ਪੁਰਿ ਆਪਨੇ ' ॥੭੯॥

Sortha -- the Mahant hearing the words of the king of the world Sri Guru Nanak Dev Ji said, "our saints will make their food with their own hands you should go back to your village." 79.

ਦੋਹਰਾ ।
ਤਜਿ ਕਾਨਨ ਕਮਲਾਨਨੰ, ਗਵਨੇ ਨਿਜ ਪੁਰਿ ੳਰ ।
ਕਵਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੰਦਨਾ, ਧਰ ਪਰ ਜੁਗ ਕਰ ਜੋਰਿ ॥੮੦॥

Couplet -- then Sri Guru Nanak Dev Ji who had a Lotus complexion left the jungle towards his village. Bhai Santokh Singh Ji is bowing to the feet of Sri Guru Nanak Dev Ji with his hands clasped on the ground. 80.


ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੂਰਬਾਰਧੇ 'ਤਪਸੀਅਨ ਪ੍ਰਸੰਗ' ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚਤੁਰ ਦਸਮੋ ਧ੍ਯਾਇ ॥੧੪॥
The fourteenth Adhyai of the Sri Nanak Parkash Granth (Poorbarad) which is the meditating holy men has now been completed.

No comments:

Post a Comment

  © Blogger template Brooklyn by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP